Disclaimer

Ondanks de constante zorg die we besteden aan de samenstelling van alle artikelen en beelden op deze site, staat Blij Wonen niet in voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Blij Wonen – en de personen hierachter – aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen van deze site, zijn die van de geinterviewden en niet (noodzakelijkerwijs) die van Blij Wonen of de personen hierachter. Blij Wonen kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Alle informatie, producten, evenementen en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Op deze site treft u links aan naar andere websites. Blij Wonen is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer en/of de algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.

De content op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Blij Wonen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.